1.   Round 162 to the nearest ten.
    A. 165 B. 162
    C. 170 D. 160
    Hint

  2.   Estimate the quotient of 196 and 19.
    A. 20 B. 100
    C. 50 D. 10
    Hint

  3.   Round 3,120 to the nearest thousand.
    A. 3,120 B. 3,100
    C. 4,000 D. 3,000
    Hint

  4.   Estimate the product of 3,191 and 19.
    A. 6,000 B. 4,000
    C. 50,000 D. 60,000
    Hint

  5.   Estimate the quotient of 608 and 29.
    A. 250 B. 20
    C. 300 D. 30
    Hint