1.   Simplify cos x + cos x tan2 x.
    A. csc x B. tan x
    C. sec x D. 1 + tan x
    Hint

  2.   Express as a trigonometric function of an angle in Quadrant I.
    A. B.
    C. D.
    Hint

  3.   Express cot (-840°) as a trigonometric function of an angle in Quadrant I.
    A. tan 60° B. - tan 60°
    C. cot 60° D. - cot 60°
    Hint

  4.   Simplify the expression sin x + 4 cos x + 2 sin -x - 2 cos -x
    A. 3 sin x + 2 cos x B. 2 cos x - sin x
    C. 1 D. 0
    Hint

  5.   Which of the following is a valid trigonometric identity.
    A. tan + cot = sin cos
    B. tan + cot = sec csc
    C. tan2 + cot2 = sin cos
    D. Tan2 + cot2 = sec csc
    Hint